ESA Staff5

Svar fra ESA om skatteFUNN

Merete Skårland

Avklaringer fra ESA vedrørende skatteFUNN-ordningen og forbudet i statsstøtteregelverket mot å gi offentlig støtte til foretak i vanskeligheter.

Nærings- og Fiskeridepartementet har bedt om avklaringer fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Bakgrunnen er at departementet observerte at retningslinjene på dette området var uklare.

Departementet har mottatt tilbakemelding på spørsmålene til ESA. Det er blant annet avklart at begrepet «aksjekapital», i vurderingen av om et foretak er i økonomiske vanskeligheter, inkluderer overkurs. Det er videre kommet avklaringer rundt økonomiske vurderinger på konsernnivå vs. selskapsnivå.

Bakgrunn og oppsummering

Statsstøtte i form av skatteFUNN skal ikke kunne gis til “foretak i vanskeligheter”. Et foretak vil blant annet anses å være i vanskeligheter dersom det har tapt mer enn halvparten av aksjekapitalen. Reglene har imidlertid vært uklare og Finansdepartementet har derfor bedt EFTAs overvåkningsorgan (ESA) om avklaringer. Finansdepartementet har mottatt avklaringer og redegjort for disse i brev til Skattedirektoratet av 30. oktober 2020. ESAs avklaringer innebærer en skjerpelse av den forståelsen departementet har lagt til grunn vedrørende betydningen av å være en del av et konsern. Det presiseres også at overkurs teller med i vurderingen av om selskapet har tapt mer enn halvparten av aksjekapitalen.

Konsernselskapet må vurderes isolert

Finansdepartementet har tidligere lagt til grunn at det var tilstrekkelig å påvise at konsernet sett under ett ikke var i vanskeligheter og dermed ikke nødvendig at foretak i vanskeligheter i konsern måtte få tilført kapital før tildeling av støtte.

Etter ESAs vurdering er det imidlertid også nødvendig å foreta samme vurdering for det enkelte selskap som søker om støtte. ESA gir uttrykk for at dersom selskapet er i vanskeligheter (og ikke konsernet), kan selskapet motta støtte betinget av at konsernet tilfører selskapet tilstrekkelig kapital for å rette opp i forholdene slik at selskapet ikke oppfyller kriteriene for å være i vanskeligheter.

Departementet legger til grunn at tidspunktet for når selskapets økonomiske forhold må være rettet opp, er sammenfallende med tidspunktet for tildelingen av støtte. For skattFUNN-ordningen er det tidspunktet for godkjenning av søknad fra Norges Forskningsråd som skal legges til grunn.

Aksjekapitalen inkluderer overkurs

Foretak kan være i vanskeligheter når det etter EUs gruppeunntaksforordning (GBER) har akkumulert tap, etter fradrag for reserver, som overstiger halvparten av tegnet aksjekapital. Finansdepartementet har tidligere lagt grunn at aksjekapital ikke omfatter overkurs.

ESA gir uttrykk for at overkurs skal medregnes på samme måte som aksjekapital ved vurderingen av om mer enn halvparten av selskapets tegnede aksjekapital har forsvunnet som følge av akkumulert tap. Med overkurs menes overkurs som fremkommer fra det avlagte årsregnskapet.

Betydningen av å ha innrettet seg etter Finansdepartements forståelse

Finansdepartementet ber nå Skatteetaten legge avklaringene fra ESA, omtalt ovenfor, til grunn i vurderingen av om et selskap kan motta støtte gjennom SkatteFUNN. Departementet tillater imidlertid at dets tidligere forståelse legges til grunn for søknader godkjent av Forskningsrådet i 2019 og 2020 for så vidt gjelder inntektsårene 2019 og 2020. Departementet begrunner tillatelsen den usikkerhet som har vært med hensyn til forståelsen av bestemmelsen, og at foretakene kan ha innrettet seg etter departementets forståelse før det forelå en avklaring.

SkatteFUNN for foretak i vanskeligheter under korona-pandemien

For å bøte på de økonomiske konsekvensene av COVID-19 har EU åpnet for mer statlig støtte. EU/ESA har fastsatt en midlertidig regel om at foretak som i perioden 1. januar 2020 til og med 30. juni 2021 har kommet i økonomiske vanskeligheter, og som ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, likevel kan motta støtte. Unntaket har betydning for SkatteFUNN-søknader som er godkjent etter 31. desember 2019.

DEl denne artikkelen
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Full åpenhet og ingen bindinger

Vi vil konkurrere på kvalitet, ikke pris og praktiserer derfor full åpenhet om våre honorarer og oppdragsavtaler helt uten bindinger.

Vi hjelper deg å
realisere!

Qbird har hjulpet en rekke norske bedrifter med å etablere og sikre finanisering av utviklingsprosjekter. Vi har lang erfaring med innovasjonsprosesser både fra næringsliv og virkemiddelapparat. Vårt mål er å begrense risiko og realisere vekstpotensialet i din bedrift.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.