Metalworking Industry Material Closeup Photo. Rings of Metal For Lathe CNC Processing.

Endelig : Avklaring angående SkatteFUNN – Foretak i vanskeligheter

Merete Skårland

Det mest sentrale forhold som her omtales er forståelsen av hva som inkluderes i begrepet aksjekapital ved vurdering av hvorvidt et foretak er i vanskeligheter.

Etter GBER Artikkel 1 pkt. 4 bokstav c gjelder et forbud mot å gi offentlig støtte til «foretak i vanskeligheter». Forordningen definerer hva slags bedrifter som er i vanskeligheter og som derfor ikke skal kunne motta statsstøtte. Enkelt sagt er definisjonen av bedrifter i «vanskeligheter», selskaper som har mistet halvparten eller mer

av sin aksjekapital.

Finansdepartementet legger i brevet til grunn «aksjekapital» kun inkluderer aksjekapital – eventuell overkurs skal altså ikke inkluderes.

Det er en tolkning som er i tråd med vår forståelse av regelverket og tolkningen av forordningen. En rekke instanser (Revisorforeningen, Skatteetaten, fagmiljøer i de store rådgivingsselskapene m. fl) har fra forholdet ble tatt opp våren 2019 konkludert på og fastholdt at, begrepet «share capital» i forordningen også må innbefatte overkurs, en tolkning som resulterer i et utfall som vi vanskelig kan se kan være i tråd med intensjonen EUs statsstøtteregelverk. Finansdepartementet har nå fastslått at denne forståelsen ikke er riktig.

Fra brevet hitsettes:

Departementet legger følgende til grunn for hvordan kriteriet skal vurderes:

Med aksjekapital forstås bare det som i regnskapet er ført som aksjekapital eller selskapskapital. Aksjekapital skal ikke omfatte overkurs.

Selskaper med SkatteFUNN-prosjekt godkjent i løpet av 2019 som anses å være i vanskeligheter på godkjenningstidspunktet, kan ved å dokumentere at forholdene er rettet opp, likevel motta SkatteFUNN støtte.

I brevet presiseres det videre at tidspunktet for vurderingen er den datoen Forskningsrådet beslutter godkjenning av prosjektet.

Grunnlaget for vurderingen er siste avlagte årsregnskap forut for prosjektgodkjenningen. En mellombalanse, med balansedato mellom sist avlagte regnskap og godkjenningstidspunktet, kan legges til grunn for vurderingen.

Videre skriver Finansdepartementet at vurderingen av om foretaket anses å være i vanskeligheter, skal skje på konsernnivå for selskap som inngår i konsern.

DEl denne artikkelen
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Full åpenhet og ingen bindinger

Vi vil konkurrere på kvalitet, ikke pris og praktiserer derfor full åpenhet om våre honorarer og oppdragsavtaler helt uten bindinger.

Vi hjelper deg å
realisere!

Qbird har hjulpet en rekke norske bedrifter med å etablere og sikre finanisering av utviklingsprosjekter. Vi har lang erfaring med innovasjonsprosesser både fra næringsliv og virkemiddelapparat. Vårt mål er å begrense risiko og realisere vekstpotensialet i din bedrift.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.