ENOVA har en rekke ulike støtteprogrammer for energi- og klimatiltak. 

Enova støtter utvikling av demonstrasjons- eller pilotanlegg som vil gi reduksjon i klimagassutslipp, redusert energibruk eller økt forsyningssikkerhet. Støtte fra Enova skal stimulere til markedsendringer ved at noen går foran og tar i bruk ny teknologi med et betydelig klimapotensial for en bransje eller sektor.

For å kvalifisere til støtte må det være et klart behov for pilotering eller fullskala demonstrasjon for å kvalifisere teknologien. Prosjektet kan ikke være lønnsomt uten støtte, men teknologien må kunne vise til lønnsomhet på sikt. I tillegg må prosjektets klimaeffekt kunne tallfestet og dokumenteres.

Enova er et sentralt virkemiddel i arbeidet med å fremme innovasjon og utvikling av nye klima- og energiløsninger. Enova skal fremme:

  •          Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelse for 2030.
  •         Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet.
  •          Styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk.

Enova kan dekke deler av merkostnaden ved å velge mer energi- og klimavennlige løsninger. Investeringsstøtte bidrar til å realisere prosjekter innenfor alle sektorer i privat næringsliv og offentlige virksomheter, som for eksempel industri, landtransport, maritim transport og bygg og eiendom. Enova har også mulighet til å gi betingede lån til risikoavlastning, og lån kan i enkelte tilfeller omgjøres til tilskudd dersom teknologien ikke lykkes.

Enova kan bidra i prosjekter innen energi- og klimateknologi fra forprosjekteringsfasen og via pilotfasen til kommersialisering. Bedrifter kan dermed prøve ut teknologier og vise at de fungerer under normale driftsforhold. I tillegg bidrar Enova til at flere tar i bruk kjente teknologier.

Regjeringen legger opp til en ny avtale med Enova fra 2021-2024, og Enova vil da spisses som klimavirkemiddel. 

Du kan lese mer om ENOVAs programmer her.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.