ENOVA har en rekke ulike støtteprogrammer for energi- og klimatiltak. 

Enova støtter utvikling av demonstrasjons- eller pilotanlegg som vil gi reduksjon i klimagassutslipp, redusert energibruk eller økt forsyningssikkerhet. Støtte fra Enova skal stimulere til markedsendringer ved at noen går foran og tar i bruk ny teknologi med et betydelig klimapotensial for en bransje eller sektor.

For å kvalifisere til støtte må det være et klart behov for pilotering eller fullskala demonstrasjon for å kvalifisere teknologien. Prosjektet kan ikke være lønnsomt uten støtte, men teknologien må kunne vise til lønnsomhet på sikt. I tillegg må prosjektets klimaeffekt kunne tallfestet og dokumenteres.

Enova er et sentralt virkemiddel i arbeidet med å fremme innovasjon og utvikling av nye klima- og energiløsninger. Enova skal fremme:

  •          Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelse for 2030.
  •         Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet.
  •          Styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk.

Enova kan dekke deler av merkostnaden ved å velge mer energi- og klimavennlige løsninger. Investeringsstøtte bidrar til å realisere prosjekter innenfor alle sektorer i privat næringsliv og offentlige virksomheter, som for eksempel industri, landtransport, maritim transport og bygg og eiendom. Enova har også mulighet til å gi betingede lån til risikoavlastning, og lån kan i enkelte tilfeller omgjøres til tilskudd dersom teknologien ikke lykkes.

Enova kan bidra i prosjekter innen energi- og klimateknologi fra forprosjekteringsfasen og via pilotfasen til kommersialisering. Bedrifter kan dermed prøve ut teknologier og vise at de fungerer under normale driftsforhold. I tillegg bidrar Enova til at flere tar i bruk kjente teknologier.

Enova inngikk i desember 2020 en ny avtale med Klima- og miljødepartementet for perioden 2021-2024. I denne avtalen er Enova spisset ytterligere som klimavirkemiddel. Les den nye styringsavtalen her.

Du kan lese mer om ENOVAs programmer her.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.