innovasjon_norge

For selskap med ambisjoner: Nye finansieringsmuligheter og endring i eksisterende ordninger

Merete Skårland

Små og mellomstore bedrifter Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020 (NY TJENESTE)

Dette er en helt ny ordning hovedsakelig rettet mot små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner innenfor alle bransjer. Tilskuddene skal bidra til at bedriftene kan videreføre gode innovasjonsprosjekter, eller legge til rette for nye utviklingsprosjekter.

Hvem kan søke? Målgruppen for innovasjonstilskudd er innovative bedrifter med vekstpotensial. Det er bedrifter som har et innovasjonsprosjekt og som minimum retter seg mot et nasjonalt marked.

Store bedrifter kan også motta tilskudd dersom:

  • Prosjektet knytter seg til miljø- og samfunnsutfordringer, der effekten av innovasjonen har en høy samfunnsmessig gevinst.

  • En liten bedrift er klassifisert som en stor på grunn av eierskap

  • En stor leverandørbedrift inngår et avtalefestet samarbeid med norske små og mellomstore leverandører om utviklingsarbeidet, og der dette gir betydelige positive ringvirkninger for SMB-leverandørene

Hva slags prosjekter kan få finansiering?

Hvilke kostnader som inkluderes avhenger av prosjektets aktiviteter og bedriftens størrelse (regulert av statsstøtteregelverket).

Disse aktivitetene kan inngå i et innovasjonsprosjekt:

 
  • Strategiutvikling

  • Kompetanseutvikling – opplæring, konsulentbistand, innovasjonsrådgiving og innovasjonsstøtte

  • Forstudier/-prosjekt

  • FoU-aktiviteter

  • Investeringer

  • Innføring av nye produksjons- og distribusjonsmetoder, og implementering av nye organisasjonsmetoder.

Aktiviteter som regnes som ordinær drift kan ikke inngå, og det er ikke mulig å gi tilskudd til prosjekter som allerede er helt eller delvis gjennomført. Søknaden til Innovasjon Norge må sendes før prosjektet igangsettes. Innovasjonsløpet kan deles opp i flere faser/søknader der det er naturlig.

Hvor mye kan prosjektet støttes med? Innovasjon Norge kan finansiere inntil 80 prosent av godkjent støttegrunnlag, ved å kombinere tilskudd og lån.

Tilskudd fra Innovasjon Norge må være i samsvar med statsstøtteregelverket. Regelverket krever at det ikke gis mer offentlig støtte enn det som er nødvendig for å realisere prosjektet. Innovasjon Norges bidrag er et supplement til bedriftens egne ressurser, eiere og andre finansieringskilder.

Hvem og hva som kvalifiserer for innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge kan du lese mer om på Innovasjon Norges nettsider her. Innovasjonslån Makslån per kunde økes fra 25 millioner til 50 millioner, og kan tilby rentefritak i ett år og avdragsfrihet i to år. Innovasjonskontrakter og Miljøteknologiordningen Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter åpnes det for forprosjekter. Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres. Oppstartsfinansiering:

 

Tilskudd til kommersialisering – fase 2 (NY TJENESTE) Dette er en ny tjeneste hvor det stilles større krav enn til Kommersialiseringstilskudd – fase 1. For å få Tilskudd til kommersialisering – fase 2 må bedriften ha med en ekstern investor på laget. I vurderingen vektlegges: – Teamet må kunne synliggjøre god komplementær kompetanse og gjennomføringsevne – Krav til medvirkende ekstern investor – utløsende effekt og markedsaksept – Høy grad av innovasjon og potensiale for internasjonal vekst – Krav til profesjonelt styre – ikke nærstående (fravikelse må begrunnes) – Gjennomføringsevne med et kvalifisert og dedikert team – Bedriftsøkonomisk lønnsomhet – Minimum 25 % egenfinansiering og kan hente ytterligere kapital ved behov

Du kan få inntil 75 % av godkjente kostnader dekket med kommersialiseringstilskudd, begrenset oppad til kr 750 000. Du kan ikke ta med kostnader som allerede er påløpt.

Oppstartslån Maksimalt lånebeløp økes fra 1,5 til 2,4 millioner kroner (10% kausjonskrav og 600.000 i egenkapital).

Rentefritak i seks måneder ekstra på eksisterende og nye Oppstartlån. Samlet rentefri periode er på to år og seks måneder. Kombinasjon av tjenester Oppstartsbedrifter kan nå motta både Markedsavklaringstilskudd, Tilskudd til kommersialisering – fase 1, Tilskudd til kommersialisering – fase 2, samt Oppstartlån. Maksimalt støttebeløp per prosjekt kan nå dermed økes fra 700 000 til 1,5 mill. kroner, fordi flere ordninger kan virke sammen.

Lånevilkår

Avdragsutsettelse på lån Har du økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien er det anledning til å søke avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge. Det kan som hovedregel innvilges ett års avdragsutsettelse.

Lavere renter Innovasjon Norge setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån (inkluderer blant annet Innovasjonslån og Oppstartlån).

Lavere krav til sikkerhet og hensyn til forsinkelser Innovasjon Norge kan etablere innovasjons- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn det som normalt kreves.

Ved spørsmål om låne- eller tilskuddsordningene, ta gjerne kontakt med Olav Mellemstrand (om@qbird.no, tlf. 906 32 906).

DEl denne artikkelen
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Full åpenhet og ingen bindinger

Vi vil konkurrere på kvalitet, ikke pris og praktiserer derfor full åpenhet om våre honorarer og oppdragsavtaler helt uten bindinger.

Vi hjelper deg å
realisere!

Qbird har hjulpet en rekke norske bedrifter med å etablere og sikre finanisering av utviklingsprosjekter. Vi har lang erfaring med innovasjonsprosesser både fra næringsliv og virkemiddelapparat. Vårt mål er å begrense risiko og realisere vekstpotensialet i din bedrift.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.