statsbudsjettet2021

Forsterket satsing på FoU i forslag til statsbudsjett for 2021

Kristian Rasmussen

Som følge av korona-pandemien, har Stortinget i 2020 styrket bevilgningene til innovasjon, forskning og utvikling. Qbird har merket dette gjennom en betydelig økt oppdragsmengde.

Som følge av korona-pandemien, har Stortinget i 2020 styrket bevilgningene til innovasjon, forskning og utvikling. Qbird har merket dette gjennom en betydelig økt oppdragsmengde. Vår erfaring er at næringslivet i Rogaland har brettet opp ermene og igangsatt en rekke spennende innovasjonsprosjekter.

I forslaget til statsbudsjett for 2021 viderefører regjeringen satsingen på FoU og omstilling i næringslivet. Her er noen utvalgte punkter:

Enova

  • Regjeringen vil bevilge 3,3 mrd. kroner til Enova i 2021. Bevilgningene til Enova har økt betydelig de senere årene, totalt 1,6 mrd. kroner siden 2013. Regjeringen legger opp til at Enova skal spisses som klimavirkemiddel i neste avtaleperiode, som vil gjelde fra 2021.
  • Regjeringen la tidligere i år fram en hydrogenstrategi og foreslår nå 100 mill. kroner til en forsterket hydrogensatsing, med vekt på å støtte utvikling og etablering av infrastruktur. Satsingen skal administreres av Enova i samarbeid med Forskningsrådet. Et nytt arbeid med et veikart for hydrogen skal systematisere satsingen videre.
  • Fangst og lagring av CO2 (CCS) er nødvendig for å nå klimamålene i Parisavtalen, og regjeringens har en ambisjon å etablere et fullskala demonstrasjonsanlegg for CCS. Dette arbeidet går nå inn i en ny fase. Totalt vil regjeringen bevilge 16,8 mrd. kroner til satsingen, av dette 2,3 mrd. kroner i 2021.
  • Fortsatt satsing på både energi- og petroleumsforskning. Regjeringen foreslår å bevilge programmene PETROMAKS 2, ENERGIX og DEMO2000 hhv. 195 mill. kroner, 235 mill. kroner og 70 mill. kroner.

SkatteFUNN

  • Skattefunn-ordningen gir bedrifter rett til skattefradrag på 19 % av kostnadene til forskning og utvikling, inntil 25 mill. kroner årlig. Støtten i 2020 er beregnet til 4,3 mrd. kroner.
  • Regjeringen vil bruke 927 mill. kroner for å delta i EU sitt rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. I det forrige rammeprogrammet, Horisont 2020, hentet norsk forskning, offentlig sektor, helseforetak og næringsliv 11,2 mrd. kroner fra Brüssel.

«Grønn plattform»

  • Det foreslås 333 mill. kroner til virkemiddelpakken «Grønn plattform», hvor formålet er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling.
  • I kjølvannet av korona-pandemien bevilget Stortinget økte tilskudd i 2020 på 3,3 mrd. kroner under Forskningsrådet og Innovasjon Norge, herunder 2,6 mrd. kroner til innovasjons- og etablerertilskudd. Samtidig ble rammen for Innovasjon Norges innovasjonslåneordning økt med 1,6 mrd. kroner. Responsen har vært god, og ifølge Nærings- og fiskeridepartementet var det per 30. august 2020 innvilget over 60 pst. av bevilgningene til innovasjonstilskudd og etablerertilskudd. Innovasjon Norge har også opplevd stor etterspørsel etter både innovasjonslån og lavrisikolån i 2020. I 2021 foreslås det en bevilgning på ca. 500 mill. kroner til landsdekkende etablerertilskudd, samt tapsavsetning til innovasjonslån og garantiordningen. I 2021 settes rammen for landsdekkende innovasjonslån til 2 mrd. kroner, som er en økning på 600 mill. kroner fra ordinært nivå i 2020.

Stortinget behandler budsjettforslaget i sine respektive fagkomiteer fram mot endelig vedtak av statsbudsjettet for 2021 mot slutten av året. Det skjer også normalt en rekke endringer i statsbudsjettet i løpet av det året budsjettet gjelder for.

Forslaget til neste års statsbudsjett kan leses på www.statsbudsjettet.no

DEl denne artikkelen
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Full åpenhet og ingen bindinger

Vi vil konkurrere på kvalitet, ikke pris og praktiserer derfor full åpenhet om våre honorarer og oppdragsavtaler helt uten bindinger.

Vi hjelper deg å
realisere!

Qbird har hjulpet en rekke norske bedrifter med å etablere og sikre finanisering av utviklingsprosjekter. Vi har lang erfaring med innovasjonsprosesser både fra næringsliv og virkemiddelapparat. Vårt mål er å begrense risiko og realisere vekstpotensialet i din bedrift.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.