qlab_darken

Ny tiltakspakke for næringslivet: Skal hjelpe landets gründere og vekstbedrifter gjennom krisen

Merete Skårland

I tillegg til en kompensasjonsordning for bedrifter der staten skal dekke en andel av de faste kostnadene for bedrifter med betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene, har regjeringen lagt inn forslag om 2,5 milliarder kroner i tilskudd til unge vekstbedrifter og økt ramme for innovasjonslån med 1,6 milliarder kroner, til 3 milliarder.

Tiltaket er rettet mot små og mellomstore bedrifter som har utviklingsprosjekter for å skape ny aktivitet og unngå permitteringer. 500 millioner skal gå til nyetableringer – gründere og oppstartsbedrifter som har markeds- og vekstpotensial, men redusert tilgang til egenkapital. Maksimal støtte økes fra dagens 0,7 millioner til 1,5 millioner kroner. Regjeringen ønsker også å sette av 300 millioner kroner i et rentestøttefond, 50 millioner kroner til private innovasjonsmiljøer som ikke støttes av Selskapet for industrivekst (Siva), 250 millioner til næringsrettet forskning og øke investeringskapitalen i Investinor med 1 milliard.

Stortingets finanskomité skal forhandle om tiltakene gjennom helgen. Målet er å få pakken vedtatt på tirsdag.

De foreslåtte tiltakene er:

Innovasjon Norge:

Tilskudd til unge vekstbedrifter 2,5 mrd. Kroner Dette inkluderer styrking av ordningene innovasjonstilskudd med 2 mrd. kroner og etablerertilskudd med 500 mill. kroner.

Innovasjonstilskudd er innrettet mot små og mellomstore vekstselskaper med utviklings¬prosjekter som vil kunne skape ny aktivitet i bedriftene og hindre unødvendige permitteringer. Midlene skal stimulere produkt- og tjenesteutvikling, strategi- og kompetanseutvikling, tilrettelegging for utviklingsaktiviteter og –prosjekter, og bedriftsnettverk. Ordningen skal bidra til at utviklingsprosjekter kan gjennomføres til tross for resultatsvikt og likviditetsutfordringer.

Etablerertilskudd treffer gründere og oppstartsbedrifter med innovative forretningsideer som har markeds- og vekstpotensial, men redusert tilgang til egenkapital. Styrkingen av tilskuddet gjør at man når ut til flere gründerbedrifter, og maksimal støtte økes fra dagens 0,7 mill. kroner til 1,5 mill. kroner. Tilskuddet kan suppleres med ordningene Oppstartslån og risikolån, som vil gi økte muligheter til å utløse privat kapital.

 

Innovasjonslån – økt låneramme med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. Kroner Lånefinansiering fra Innovasjon Norge supplerer det kommersielle markedet og bidrar til tilgang til kapital og kompetanse i alle faser av en bedrifts utvikling. Innovasjonslån kan anvendes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Økt utlånsramme vil gi lånetilgang til bedrifter med stort potensial som vanskelig vil få dekket sine finansieringsbehov i markedet, selv med statens risikoavlastning til bankene. Den økte utlånsrammen skal særlig rettes mot likviditetslån. Det settes samtidig av midler til økt tapsavsetning.

 

Rentestøttefond – 300 mill. kroner Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån. Med dagens situasjon vil det være behov for å styrke dette fondet. Rentestøtte kan også gis til bedrifter i forbindelse med finansiering av utviklingsprosjekter i en tidlig fase.

 

Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 mill. kroner Private innovasjons- og gründermiljøer som ikke støttes av Siva er i en svært sårbar posisjon. Inntektene avhenger av leieinntekter fra virksomheter som selv har fått problemer på grunn av krisen, og mange av disse miljøene står i fare for å gå konkurs. For å hjelpe disse miljøene, slik at de kan opprettholde sine tilbud til oppstarts- og vekstselskaper, foreslås det en tilskuddsordning på 50 mill. kroner.

Norges forskningsråd:

Næringsrettet forskning – 250 mill.kroner Styrking av satsingen på næringsrettet forskning og utvikling med 250 mill. kroner, for å bidra til å opprettholde forskningsbasert omstilling og innovasjon i næringslivet. Økningen skal bidra til å holde FoU-aktiviteten i gang i hele bredden av næringslivet slik at forskningsprosjekter- og aktiviteter ikke avsluttes.

Investinor:

Kapital til fonds- og matchinginvesteringer – 1 mrd. Kroner Investeringskapitalen i Investinor økes for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase. Tiltaket skal stimulere til at privat kapital og kompetanse kan fortsette å skape og utvikle nye lønnsomme arbeidsplasser fremover. Investinor kan bidra til dette gjennom sitt nye mandat for matching- og fondsinvesteringer, som er under etablering. Dette mandatet kan også bidra til å utløse egenkapitalvirkemidler fra EU i det norske markedet. Videre åpner mandatet for samarbeid med det Europeiske investeringsfondet (EIF), som kan gjøre flere virkemidler tilgjengelig for norske bedrifter. Det nye mandatet skal bygges opp gjennom årlige bevilgninger. Ved spørsmål om låne- eller tilskuddsordningene, ta gjerne kontakt med Olav Mellemstrand (om@qbird.no, tlf. 906 32 906).

DEl denne artikkelen
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Full åpenhet og ingen bindinger

Vi vil konkurrere på kvalitet, ikke pris og praktiserer derfor full åpenhet om våre honorarer og oppdragsavtaler helt uten bindinger.

Vi hjelper deg å
realisere!

Qbird har hjulpet en rekke norske bedrifter med å etablere og sikre finanisering av utviklingsprosjekter. Vi har lang erfaring med innovasjonsprosesser både fra næringsliv og virkemiddelapparat. Vårt mål er å begrense risiko og realisere vekstpotensialet i din bedrift.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.