Statsbudsjettet illustrasjonsbilde

Statsbudsjettet 2020

Merete Skårland

Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2020 inneholder flere endringer i skatteFUNN-ordningen.

Flere av de foreslåtte endringene vil ha økonomiske konsekvenser. Dette gjelder blant annet reduksjon av beløpsgrensen for innkjøpt FoU, lik fradragsprosent og endringer i maksimal timesats. Samlet anslås forslagene å øke statens provenytap ved skatteFUNN-ordningen med 150 mill. kroner.

Det foreslås at det innføres en støttesats på 19 % uavhengig av bedriftens størrelse. Dette vil være en forenkling av dagens ordning der SMB-bedrifter har en sats på 20 %, mens andre virksomheter har 18 %. Forslaget skal ifølge departementet innebære en forenkling både for de skattepliktige og skattemyndighetene ved at det ikke lenger vil være nødvendig å vurdere om foretaket er en SMB-bedrift for å bestemme fradragssatsen. Bedriften må fremdeles forholde seg til hvorvidt de er å anse som en SMB-bedrift eller stor bedrift etter EØS-statsstøtteregler, da det foreligger begrensninger for støtteintensitet avhengig av hvorvidt et selskap er å anse som en SMB-bedrift eller stor bedrift.

Det foreslås å øke den maksimale timesatsen for egenutført FoU fra 600 til 700 kroner.

Det foreslås at den maksimale timesatsen også skal gjelde ved innkjøp av FoU-tjenester fra nærstående. Dette vil for enkelte bedrifter innebære en betydelig innstramming da det etter gjeldende regler ikke noe tak for timesats eller antall timer for personalkostnader ved kjøp av eksterne FoU-tjenester.

Det foreslås et likt fradragsgrunnlag i skatteFUNN-ordningen for egenutført og innkjøpt FoU på 25 mill. kroner per skattepliktig.

Dette innebærer at det maksimale fradragsgrunnlaget reduseres fra 50 mill. kroner til 25 mill. kroner. Departementet har lagt til grunn at en reduksjon av det maksimale fradragsgrunnlaget vil bidra til å skape rom til å øke den maksimale timesatsen. Departementet har også fremmet flere forslag som har som formål å begrense misbruk av ordningen.

Det foreslås at det stilles krav om at timelister skal signeres av de relevante FoU-medarbeiderne samt prosjektansvarlige.Det foreslås at hvis bedriften benytter seg av nærstående underleverandører, så må det fremlegges et prosjektregnskap for underleverandøren.

I dag er det kun krav om at selskapet som krever skatteFUNN-fradrag må utarbeide og levere prosjektregnskap.

Det foreslås at fradragsretten begrenses til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS og fra andre land som Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med

Det foreslås at endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2020.

Departementet kommer ikke med noen avklaring i årets Statsbudsjett for hvordan selskaper skal forholde seg til EUs gruppeunntaksforordning og forbudet mot statsstøtte, særlig at støtte ikke skal ytes til «foretak i vanskeligheter». Departementet legger til grunn at skatteFUNN-støtte må gis innenfor rammene av reglene i gruppeunntaksforordningen så lenge skatteFUNN-ordningen anses som statsstøtte etter EØS-avtalen. Det fremgår at det vil komme tilbake når det gjelder konsekvensene ved gjennomføring av foreslåtte endringer, herunder hvorvidt gjennomføring av foreslåtte endringer vil medføre at skatteFUNN ikke er å anse som statsstøtte.

Har du spørsmål til hvordan disse endringene vil påvirke din bedrift, ta gjerne kontakt med oss.

DEl denne artikkelen
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Full åpenhet og ingen bindinger

Vi vil konkurrere på kvalitet, ikke pris og praktiserer derfor full åpenhet om våre honorarer og oppdragsavtaler helt uten bindinger.

Vi hjelper deg å
realisere!

Qbird har hjulpet en rekke norske bedrifter med å etablere og sikre finanisering av utviklingsprosjekter. Vi har lang erfaring med innovasjonsprosesser både fra næringsliv og virkemiddelapparat. Vårt mål er å begrense risiko og realisere vekstpotensialet i din bedrift.

Ved bruk av denne nettsiden samtykker du til bruk av informasjonskapsler.